Komunikat godz.12.00
Komunikat godz.18.00
Frekwencja

0%1%11% 21%31%41% 51%61%71% 81%91%
              
10%20% 30%40%50% 60%70%80% 90%100%
1
$upr$ $wyd$
$proc$
2
$upr$ $wyd$
$proc$
3
$upr$ $wyd$
$proc$
4
$upr$ $wyd$
$proc$
5
$upr$ $wyd$
$proc$
6
$upr$ $wyd$
$proc$
7
$upr$ $wyd$
$proc$
8
$upr$ $wyd$
$proc$
9
$upr$ $wyd$
$proc$
10
$upr$ $wyd$
$proc$
11
$upr$ $wyd$
$proc$
12
$upr$ $wyd$
$proc$
13
$upr$ $wyd$
$proc$
kraj $supr$ $swyd$
$proc$
$nazwa$ $upr$ $wyd$
$proc$
Polska $supr$ $swyd$
$proc$